Small World | Giel Louws

We hebben met vormgever Rinus Roepman een prachtig boekje gemaakt van Small World.
Alle werken zijn hierin – op een tweetal na – op ware grootte opgenomen.
Met een inleidende tekst van Giel Louws.
Mail je naam en adres naar caesuur@zeelandnet.nl, maak € 10,- over
op IBAN NL43 INGB 002 6695 59 t.n.v. stichtingCAESUUR en we sturen je het boekje toe.

Together with designer Rinus Roepmanwe have made a beautiful book from Small World.
All works are included – except for two – in full size.
With an introductory text by Giel Louws.
Mail your name and address to caesuur@zeelandnet.nl, transfer € 10, –
on IBAN NL43 INGB 002 6695 59. stichtingCAESUUR and we will send you the booklet.

 

[ English text below – after that text the images ]

1. Tekst Giel Louws | finissage 25/08/’18 Text Giel Louws | finassage 25/08/’18
2. Inhoud en kunstenaars Small World Content and artists Small World

In een digitaal tijdperk, is dit een kleine viering van presentie; aanwezigheid. Dit is in het geval van een tentoonstelling over schilderkunst eigenlijk essentieel. De werken zijn aanwezig; the artist is present. Zo heette de beroemde performance van Marina Abramovic; The Artist Is Present. In het geval van haar performance was Abramovic ook letterlijk aanwezig, in levende lijve. In het geval van een schilderij geldt ook; The artist is present, niet letterlijk natuurlijk, maar de kunstenaar is present in zijn werk. In een bijna katholiek fenomeen is de kunstenaar aanwezig in een object dat hij niet lijfelijk is. Schilderijen hebben een fysieke aanwezigheid, ze nemen ruimte in. Daarom kun je een schilderij ontmoeten, moet je het ontmoeten om tot werkelijk contact te komen. The artist is present; maar er is ruimte over; ruimte voor de kijker, ruimte voor interpretatie. Dat is het wonder van een kunstwerk; ik herken delen van mezelf in de ruimte van de ander. Ik ben pas vrij in het gelaat van de ander schreef Levinas, de filosoof. Misschien kunnen we dit ook toepassen op een schilderij. Ik begrijp iets van vrijheid, en van de ander, als ik naar zijn werk kijk.

Eigenlijk zou ik vandaag een ander verhaal houden. We zitten namelijk in het proces van het maken van een mooi boekje van deze tentoonstelling. Voor dit boekje schreef ik een voorwoord, en dit vonden we uitermate geschikt als woord bij deze finissage. Vanochtend kwam ik echter ineens tot een ander inzicht. Er viel een kaart op mijn mat, die bedrieglijk veel lijkt op de uitnodigingskaart van deze finissage. Al snel blijkt echter dat de kaart met de afbeelding van Ritsart Gobyn bewerkt is. Het is een nieuw werk geworden, gebaseerd op een werk uit de tentoonstelling. Ko de Jonge schreef op de achterkant; ‘Sorry, daar kon ik onmogelijk afblijven’.

Dit gebaar, en het idee erachter raakten rechtstreeks aan een regel uit mijn nog te verschijnen voorwoord; “Als schilder sta je immers op schouders van vele andere schilders”. Ko wist dat niet alleen al lang, maar hij bracht het ook letterlijk in de praktijk. Dit was de basisgedachte achter deze hele tentoonstelling; de hoop dat dit proces van werk naar elkaar sturen meer is dan een leuk idee. Het is een ontmoeting.

Giel 2018-08-25

In a digital age, this is a small celebration of presence. In the case of an exhibition about painting, this is actually essential. The works are present; the artist is present. That was the titel of the famous performance of Marina Abramovic; The Artist Is Present. In the case of her performance, Abramovic was also literally present, in person. In the case of a painting also applies; The artist is present, not literally of course, but the artist is present in his work. In an almost catholic phenomenon, the artist is present in an object that he is not physical. Paintings have a physical presence, they take up space. That is why you can meet a painting, you have to meet it to come to real contact. The artist is present; but there is space left; room for the viewer, room for interpretation. That is the wonder of a work of art; I recognize parts of myself in the other person’s space. I was only free in the face of the other, Levinas, the philosopher wrote. Perhaps we can also apply this to a painting. I understand something of freedom, and of the other, when I look at his work.

Actually, I would have a different story today. We are in the process of making a nice book of this exhibition. For this book I wrote a preface, and we found this very suitable as a word at this finissage. This morning, however, I suddenly came to a different insight. A card fell on my doormat, which is deceptively similar to the invitation card of this finissage. Soon, however, it appeared that the map has been edited with the image of Ritsart Gobyn. It has become a new work, based on a work from the exhibition. Ko de Jonge wrote on the back; ‘Sorry, I could not stay away from it‘.

This gesture, and the idea behind it, touched directly on a line from my foreword to appear; “As a painter you are on the shoulders of many other painters”. Ko did not only know that for a long time, but he literally put it into practice. This was the basic idea behind this entire exhibition; the hope that this process of sending work to each other is more than a nice idea. It is an encounter.

Giel 2018-08-25

Small World | De Schilder Het Werk En Het Atelier revisited

Dit jaar staat CAESUUR, ruimte voor actuele kunst in Middelburg, in verbinding met de praktijk van de kunstenaars die de plek runnen. Hans Overvliet, Dani Ploeger en ook ik, Giel Louws, verbinden hun eigen werk met de tentoonstellingspraktijk van ruimteCAESUUR.

Voor mijn project grijp ik terug op de serie tentoonstellingen “De Schilder Het Werk En Het Atelier” uit 2012/2013, waar ik de hoofdcu-rator van was en die een behoorlijke impact op me heeft gehad. Die succesvolle schilder tentoonstelling vervolg ik deze zomer met een nieuwe: “Small World | De Schilder Het Werk En Het Atelier revisited” die functioneert als een venstertentoonstelling.
De kaarten rouleren door de ruimte: ze krijgen om de beurt een plek voor het raam zodat ze allemaal goed te bekijken zijn.

Voor “Small World” heb ik schilders uitgenodigd een werk op post-kaartformaat in te sturen. Met deze kaarten heb ik een tentoonstelling gemaakt. Aan het eind van de tentoonstelling worden de kaarten geschud en krijgen alle deelnemers ad random een kaart van een andere deelnemer terug.  Deze tentoonstelling belicht het feit dat vooral schilders het werk van collega’s diep kunnen appreciëren. Verder belicht het de niet-commerciële doelen van ruimteCAESUUR. Uit de eerste serie tentoonstellingen van De Schilder Het Werk En Het Atelier is er werk van Niek Hendrix, Machteld Solinger, Aimee Terburg, Fabian Westphal en Just Quist.

Naast deze schilders nodig ik een aantal nieuwe mensen uit die mij ondertussen zijn opgevallen in de schilderswereld. Dat zijn Vincent Uilenbroek, Flo van der Waa, Roel Jeroen van der Linden, Paul de Jong, Wilma Vissers, Kathleen Huys, Els Vekeman, Kenan Hasimbegovic, Tobias Lengkeek, Ritsart Gobyn, Kris Fierens en Udona Boerema.
De kunstenaars komen uit Nederland en België.

Het is een indrukwekkende lijst van deelnemers waaronder winnaars van grote prijzen, maar ook jonge talenten. Tenslotte heb ik een werk van eigen hand toegevoegd.

De finissage van Small World was op zaterdag 25 augustus om 4 uur.

juli / augustus 2018 | Giel Louws

 

Voor verdere vragen; giellouws@yahoo.com

Small World
This year Caesuur, contemporary art space in Middelburg, is connected to the art practice of the artists that run this place.  Hans Overvliet, Dani Ploeger, and myself, Giel Louws, try to connect their own art-practice with the exhibitions in ruimteCAESUUR.

For this project I refer to the previous show called: “De Schilder Het Werk En Het Atelier”  (The Painter The Work And The Studio) from 2012/2013, where  I was the main curator. These series had a large impact on me and my art. This successful painting exhibition is getting a sequel this summer called: “Small World | De Schilder Het Werk En Het Atelier revisited” that will function as a window exhibition

For this show I invited painters to make a postcard-sized work and send it in by mail. These cards will be used to make the exhibition. At the end of this exhibition the cards will randomly send back to the participants, so everyone recieves a card from someone else. This idea highlights the fact that especially painters can truly appreciate the works made by colleagues. It also puts an emphasis the non commercial goals of ruimteCAESUUR.

From the first series of De Schilder Het Werk En Het Atelier the following artists agreed to participate: Niek Hendrix, Machteld Solinger, Aimee Terburg, Fabian Westphal en Just Quist.
Besides these participants I invited new painters that came to my attention in the meantime: Vincent Uilenbroek, Flo van der Waa, Roel Jeroen van der Linden, Paul de Jong, Wilma Vissers, Kathleen Huys, Els Vekeman, Kenan Hasimbegovic, Tobias Lengkeek, Ritsart Gobyn, Kris Fierens en Udona Boerema.

These artists come from The Netherlands and Belgium. It is an impressive list that contains prize-winning artists, but also young talents. As an act of connecting myself as a painter I am adding my own submission as well.

The exhibition starts at Saturday, Juli 7th, the  finissage is on Saturday 25 August at 16:oo hrs.

Giel Louws / ruimteCAESUUR
Middelburg.

For further information and / or questons: giellouws@yahoo.com

Niek Hendrix

E. V.

lobelia 1 vs I.K. Bonset Olieverf op karton

Just Quist

Aimee Terburg

acryl op papier

Ritsart Gobyn

Fabian Westphal

Tobias Lengkeek

Machteld Solinger

Olieverf op doek

Kathleen Huys

Olieverf en spijker op paneel

Paul De Jong

Vincent Uilenbroek

Zeefdruk op papier.

 

Kris Fierens

Een zeefdruk in oplage van 1 exemplaar.

 

Flo van der Waa

Werkje in gips, met een parfum van thee..

Kenan Hasimbegovic

Udona Boerema

Haar werkje past in een langere serie over dit onderwerp.

Roel Jeroen Van Der Linden

Roel stuurde een klein doekje, met een afwijkende maat. Het is hem vergeven.

Wilma Vissers

Wilma stuurde in haar enthousiasme twee kaarten op. Eén mag deze curator zelf houden, wat een feest. Ik kan nog niet kiezen.

 

 

 Giel Louws