CAESUUR IN 2 0 2 4

English text after the Dutch

Ruimte
Klik hier voor de dimensies van de ruimte.

Bezoek
Wil je bij ons langskomen? Mail ons even op caesuur(at)zeelandnet.nl.

ruimteCAESUUR
Sinds 1995 worden er in ruimteCAESUUR tentoonstellingen actuele, hedendaagse kunst gemaakt, vanaf 1999 aan de Lange Noordstraat 67 in Middelburg.
Scheppende kunsten, aansluitend bij het hedendaagse kunstdiscours, zijn altijd de leidraad voor een tentoonstelling, maar ook een historisch en sociaal perspectief bepalen mede onze keus.

ruimteCAESUUR staat voor de autonomie van de kunst, ingebed in grotere systemen en stelt het oeuvre van de kunstenaar centraal in het organiseren van (solo)tentoonstellingen. Zowel jonge, beginnende als ‘gearriveerde’ kunstenaars wordt een podium geboden ten einde in een niet-commerciële omgeving hun werk te kunnen presenteren. De ont-moeting en het leren van elkaar nemen binnen de jaarplanning van ruimteCAESUUR een belangrijke plaats in.

ruimteCAESUUR is een particulier initiatief, zonder enig winstoogmerk, met als vaste kern Willy van Houtum en beeldend kunstenaar Hans Overvliet; zij vormen het bestuur van stichtingCAESUUR.
teamCAESUUR wordt gecompleteerd door de kunstenaars Jorieke Rottier en Giel Louws.

De tentoonstellingen ook in 2024 worden zo veel mogelijk georganiseerd samen met kunstenaarsinitiatieven uit andere landen, zoals Lípa Art Collection en Luxfer Open Space, beide uit Tsjechië, Gallery Durden and Ray uit Los Angeles, U.S.A., Slipvillan uit Zweden, etc.
Uitwisseling met Nederlandse kunstenaars zorgt voor de wederkerigheid in dit proces.

De unieke samenstelling van dit team overschrijdt de grenzen van kunstpraktijken, gender en generaties.

Adres / address
stichtingCAESUUR
Lange Noordstraat 67, NL-4331 CC Middelburg
e-mail: caesuur(at)zeelandnet.nl
k.v.k. middelburg 41114392 | bank IBAN NL65 RBRB 0787 6747 53

= = = = = = = =

Visit
Would you like to visit us? Mail us at caesuur (at) zeelandet.nl.

Space
Click here for the dimensions of the space.

ruimteCAESUUR
Since 1995, exhibitions of contemporary art have been made in CAESUUR, from 1999 on at Lange Noordstraat 67 in Middelburg.
Visual arts, in relation with contemporary art discourse, are always the guiding principle for an exhibition, but a historical and social perspective also determine our choices.

ruimteCAESUUR stands for the autonomy of art, embedded in larger systems, and puts the artist’s oeuvre at the center of organizing its (solo) exhibitions. Young, novice and “arrived” artists are offered a platform to present their work in a non-commercial environment. Meeting and learning from each other play an important role within the annual planning of ruimteCAESUUR.

ruimteCAESUUR is a private initiative, without any profit motive, with Willy van Houtum and visual artist Hans Overvliet as its core; they form the board of the CAESUUR foundation.
teamCAESUUR is completed by the artists Jorieke Rottier and Giel Louws.

The exhibitions also in 2024 will be organized as much as possible in cooperation with art initiatives from other countries such as Lípa Art Collection and Luxfer Open Space, both from the Czech Republic, Gallery Durden and Ray uit Los Angeles, U.S.A., Slipvillan from Sweden, etc.
Exchange with Dutch artists ensures reciprocity in this process.

The unique composition of this team crosses borders of art practices, gender, and generations.

Visit
Would you like to visit us? Mail us at caesuur (at) zeelandet.nl.

Space
Click here for the dimensions of the space.