Caesuur & het object | Caesuur & the object

Beeld / image Marinus van Dijke


©Anne Breel 2021

scroll for English text

caesuur en het object

ruimteCAESUUR is een fysieke plek waar tentoonstellingen opgebouwd worden, en bezocht. Er wordt een mogelijkheid geboden tot interactie tussen een object en een bezoeker. En dat niet alleen, objecten verhouden zich tot elkaar, tot de ruimte, tot een discours. Voor veel kunstenaars is dit een belangrijk proces: het overbrengen en vormen van ideeën door middel van het plaatsen van objecten in een ruimte. Daarnaast zijn er kunstenaars voor wie het object en de ontmoeting met dit object essentieel zijn; het is het hart van hun praktijk. Zij zijn afhankelijk van het unieke moment dat een kijker het gemaakte object ontmoet. Daar waar andere kunstenaars alternatieven hebben, zoals digitale presentaties, of andere representaties van hun werk.

De aandacht voor het object speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van ruimteCAESUUR: de afgelopen jaren hebben we meerdere tentoonstellingen gemaakt rondom dit thema. Wij constateren dat er in de laatste jaren minder mogelijkheden zijn voor professionele kunstenaars die met fysieke media werken om hun werk te tonen. We spreken bijvoorbeeld over schilders, beeldhouwers, keramisten, en installatiekunstenaars waarvoor het object het medium is. Door politieke en maatschappelijke omstandigheden is het aantal plekken waar het werk getoond kan worden veel kleiner geworden. De Coronacrisis heeft deze omstandigheden verder verscherpt. Dit alles vormt de aanleiding voor Caesuur om een project te initiëren dat het object, en de ontmoeting hiermee, centraal stelt.

ruimteCAESUUR nodigt tien kunstenaars uit voor wie het fysieke object centraal staat in hun praktijk.  Zij vraagt deze kunstenaars om een object te leveren dat in de openbare ruimte van de stad Middelburg geplaatst wordt. Caesuur verzamelt de binnengekomen werken, en stelt ze kort ten toon in haar etalage. Daarna worden de werken in de stad geplaatst en wordt er een rondlooplijst gepubliceerd. Dit stelt de bezoekers in staat tot het bezoeken en ontmoeten van deze werken.

De werken beleven in de stad hun ultieme fysische functies; ze kunnen bekeken worden, aangeraakt, en gaan relaties aan op vele niveaus. Daarbij zijn ze ook kwetsbaar, ze zijn blootgesteld aan weersomstandigheden en de genade van het publiek. We ‘gebruiken’ de openbare ruimte dus ook een beetje ‘in plaats van’ de sterk verminderde binnenruimtes.

Aan het einde van de tentoonstelling komen we tot conclusies in de vorm van een catalogus met een inventarisatie wat er met de werken in de stad is gebeurd. Een analoge voor de deelnemende kunstenaars en een digitale voor het publiek.

teamCAESUUR
Jorieke Rottier, Willy van Houtum, Dani Ploeger, Giel Louws en Hans Overvliet

Caesuur and the object

ruimteCAESUUR is a physical space where exhibitions are created and visited. It offers an opportunity for interaction between artworks and visitors. In this, material objects relate to each other, to the building, to a discourse. For many artists, this is an important process: conveying and forming ideas through the placement of objects in a space. There are artists for whom the material object and the encounter with it are essential; it is the heart of their practice. Whereas others have alternatives to present their work, such as digital platforms, the work of these artists depends on the moment when an audience encounters the physical artefact.

A focus on the material object has played an important role in the history of ruimteCAESUUR. In recent years, we have made several exhibitions that engage with this theme. We have noticed that there are ever fewer opportunities for artists working in physical media to show their work, such as painters, sculptors, ceramists and installation artists for whom the object is the primary medium. Due to political and social circumstances, the number of places where their work can be shown has been drastically reduced in recent years. In addition, the Corona crisis has further aggravated this situation. In response, ruimteCAESUUR is now initiating a new project in public space that focuses on encounters with objects.

ruimteCAESUUR invites ten artists for whom the physical object is central to their practice. They will ask these artists to deliver an object that will be placed in public space in the town of Middelburg. Caesuur will exhibit the submitted work briefly in its display window. Subsequently, the works will be placed on different locations in the town. A guide map will be published to enable visitors to locate and encounter the works.

In public space, the works will become interactive objects; they can be viewed, touched, and enter into relationships on many levels. They are also ultimately vulnerable, exposed to weather conditions and the mercy of the public. Upon conclusion of the exhibition, we will create a catalogue with an inventory of what has happened to the works since they were installed throughout the town. An analogue one for the participating artists and a digital one for the general public . . .

teamCAESUUR
Jorieke Rottier, Willy van Houtum, Dani Ploeger, Giel Louws en Hans Overvliet