INCUBATIE: SURVEILLANCE | Dani Ploeger & Peter Puype

[ English text below ]

Ploeger en Puype hebbenzich een week lang in ruimteCAESUUR beziggehouden met begrippen als ‘massa manipulatie’, ‘propaganda’ en ‘brainwashing’ in relatie tot geweld. Of hoe ons dagelijks gedrag in databanken en statistieken opgeslagen, gecontroleerd en gemanipuleerd wordt.

27 maart – 2 april: VOORSPEL
Gedurende de week voorafgaand aan de werkfase wordt werk van Ploeger en Puype getoond achter de ramen van ruimteCAESUUR. De deuren blijven gesloten.

3-7 april: INCUBATIE
Ploeger en Puype zullen in de omgeving ronddwalen, theorie en literatuur lezen, discussiëren en ruzie maken, dingen verzamelen, en misschien nieuw werk maken, zelfstandig of samen.

7 april: UITKOMST
Om 16 uur begint een openbare presentatie. De vorm en inhoud hiervan zullen in het verloop van de week bepaald worden.

“Incubatie: Surveillance” maakt deel uit van het programma “Three Encounters/Drie Ontmoetingen” dat gedurende 2018 in ruimteCAESUUR plaatsvindt. Dani Ploeger heeft vier kunstenaars uitgenodigd voor uitwisselingen en samenwerkingen om een paar dingen van het hedendaagse leven te onderzoeken die hem fascineren en zorgen baren. In elke van de drie week-lange sessies wordt een thema behandeld dat raakvlakken en gedeelde interesses heeft in het werk van de kunstenaars.

3 – 8 april 2018
Peter Puype (BE) en Dani Ploeger: Geweld/Propaganda
24 – 30 juni 2018
Louise Ashcroft (UK) en Dani Ploeger: Shopping/Consumptie
15 – 22 september 2018
Sheaf+Barley (UK) en Dani Ploeger: Maken/Geloven

INCUBATION: SURVEILLANCE | Dani Ploeger & Peter Puype

Over the course of a week, Ploeger and Puype will engage with concepts such as ‘mass manipulation’, ‘propaganda’, and ‘brainwashing’, in relation to violence. Or how our everyday behavior is stored in data banks, represented in statistics, evaluated and manipulated.

27 March – 2 April: PRELUDE
During the week preceding the working session, existing work by Ploeger and Puype will be presented behind the windows of ruimteCAESUUR. The doors will remain closed.
3-7 April: INCUBATION

Ploeger and Puype will wander around in the surroundings, read theory and literature, collect things, and possibly make new work, together or individually.

7 April: OUTCOME
At 4pm, a public presentation will start. Its form and contents will be determined over the course of the week.

“INCUBATION: SURVEILLANCE” forms part of the programme “Three Encounters/Drie Ontmoetingen”, which takes place at ruimteCAESUUR during 2018. Dani Ploeger has invited four artists for exchanges and collaborations to investigate some of the things of contemporary life that fascinate and worry him. In each of the three one-week sessions, a particular thematic area will be explored, that relates to shared or related aspects of the artists’ work.

3 – 8 April 2018
Peter Puype (BE) en Dani Ploeger: Violence/Propaganda

24 – 30 June 2018
Louise Ashcroft (UK) en Dani Ploeger: Shopping/Consumption

15 – 22 September 2018
Sheaf+Barley (UK) en Dani Ploeger: Making/Believing

Sincerely,
on behalf of teamCAESUUR,

Hans Overvliet